Polityka prywatności FastPart

Ochrona Twojej prywatności ma dla FastPart bardzo duże znaczenie. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszego dokumentu (Polityki) dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie i Twojej firmie. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez FastPart.

 

Polityka obowiązuje wszystkich klientów FastPart, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych aplikacji, którzy mogą, ale nie muszą być klientami FastPart.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

 

Na naszych stronach mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, które mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

 

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

 

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez FastPart.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, korespondencji e-mail, rozmowy telefonicznej, a także później, w związku z zawarciem umowy bądź konieczności ich pozyskania do faktury.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć

z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług FastPart.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.

ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest

dobrowolne.

1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez FastPart obejmuje następujące

działania po stronie FastPart: produkcja wyrobów z metali, tworzyw sztucznych, świadczenie usług projektowania inżynieryjnego, konsultacje technologicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i produktów FastPart.

 

W celu maksymalnego skrócenie czasu realizacji Twojego zlecenia, jak również w celu eliminacji możliwości wystąpienia błędów bądź niedomówień, FastPart stworzył unikalny system zarządzania zleceniami. System ten usprawnia każdy etap współpracy, od przygotowania wyceny, przez realizację zlecenia, po wysyłkę wykonanych elementów. Dzięki cyfryzacji i automatyzacji zarówno Ty, jak i FastPart, posiadamy szczegółową wiedzę na temat każdego etapu realizacji zlecenia. Ma to również kluczowe znaczenia w kontroli jakości.

 

W jaki sposób działa system przetwarzania zleceń FastPart?

Twoje dane oraz informacje dotyczące Twojego zlecenia są przesyłane kolejno do działów:

  1. Obsługa klienta

  2. Projektowanie CAD

  3. Obróbka skrawaniem

  4. Produkcja

Przesyłane są jedynie informacje niezbędne do ukończenia realizacji zlecenia.

 

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

Do jakich informacji mamy dostęp?

Twoje modele 3D oraz wszelkie informacje z nimi związane (jak również dane kontaktowe) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak

różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Administrator może udostępniać Pan/i/a dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze i logistyczne oraz firmom wykonującym dla Administratora usługi księgowe, doradcze i prawne w oparciu o umowy o przetwarzanie danych, bądź też organom publicznym, w sytuacji gdy nakazują to przepisy bezwzględnie obowiązujące.

2. Dla celów analitycznych

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych abonentach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb klientów, pozwalają na lepsze planowanie zakupów i strategii rozwoju firmy.

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?

Dane pochodzące z naszych stron internetowych oraz oprogramowania Google AdWords.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dla celów statystycznych Twoje dane przetwarzamy przez okres 12 miesięcy.

Do jakich danych mamy dostęp?

Przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług oraz przygotowywania ofert. Wykorzystujemy m.in. dane dotyczące parametrów technicznych modeli przesyłanych w celu przygotowania oferty. Przetwarzamy również dane zdobyte dzięki oprogramowaniu Google AdWords.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Prawnie uzasadnione interesy FastPart.

 

II. Możesz kontrolować swoje dane

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na:

możesz wyrazić albo cofnąć zgodę bezpośrednio, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listowne;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a FastPart nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji bezpośrednio w naszym biurze, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na telefonicznie.

 

FastPart w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, FastPart może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

III. Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych.

administratorem Twoich danych osobowych jest FastPart Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-602), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000568103, NIP 9552374832, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: admin@fastpart.pl.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do salonu sprzedaży lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: admin@fastpart.pl,

poczta tradycyjna: FastPart Sp. z o.o., ul. Storrady-Świętosławy 1/119, 71-602 Szczecin,

numer telefonu: +48 794 999 886

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Słowniczek

Klient FastPart:

stroną umowy o świadczenie usług zawartej z FastPart sp. z o.o..

 

Dane kontaktowe:

informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy abonenckiej, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.

 

Dane telefoniczne:

Dane o numerach telefonów, daty i godziny połączeń telefonicznych.

 

Dane internetowe:

Imię i nazwisko albo nazwa oraz adres Abonenta, dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi, w tym adres IP.

 

Dane pochodzące z naszych aplikacji:

Nie rejestrujemy żadnych dodatkowych informacji pochodzących z aplikacji szybkiej wyceny FastPart.

 

Dane pozyskane w naszych salonach sprzedaży:

przechowujemy informacje związane z zakupem danego produktu lub usługi w naszych punktach sprzedaży.

 

Polityka:

niniejsza polityka prywatności.

FastPart:

FastPart Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-602), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000568103, NIP 9552374832, kapitał zakładowy 5 000 zł.

 

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych FastPart:

odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez FastPart, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie FastPart; informacje o lokalizacji urządzenia

przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez FastPart, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

V. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Poprzednią wersję Polityki znajdziesz tutaj.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.

Ostatnie realizacje