3DForce Sp. z o.o. jest beneficjentem Funduszy Europejskch

Projekt pn. „Wprowadzenie innowacji produktowych oraz procesowej jako inwestycje wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji w Fast Part Sp. z o.o. w Szczecinie” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, ze środków EFRR.

Firma Fast Part Sp. z o. o. zakupiła dwa środki trwałe tj. frezarkę CNC służącą do obróbki skrawania boków elementów form oraz elektryczną wtryskarkę, która jest niezbędna, aby rozwinąć technologię form specjalistycznych. W ramach projektu została także zakupiona wartość niematerialna i prawna, tj. oprogramowanie potrzebnego do stworzenia wysoce zaawansowanych produktów i umożliwiającego m.in. automatyzację zakupionych w ramach projektu maszyn, usprawnienie procesu produkcyjnego. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Fast Part Sp. z o.o. poprzez zakup dwóch środków trwałych i jednej wartości niematerialnej i prawnej umożliwiające wprowadzenie trzech innowacji produktowych, 1 innowację procesową oraz 1 innowację organizacyjną: Wartość projektu: 692 121,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 309 485,00